Instrukcja użytkownika freePEMF

Panel urządzenia

 Urządzenie free-PEMF jest ogólnie i bezpłatnie dostępną, otwartą implementacją urządzenia do terapii pulsującym polem elektromagnetycznym niskiej częstotliwości PEMF. Zostało tak skonstruowane, aby osoba nie posiadające wiedzy fachowej i złożonych narzędzi elektronicznych mogła je wykonać we własnym zakresie. Autor bazował między innymi na wiedzy zawartej w książce Bryant A. Meyers-a  „PEMF - The Fifth Element of Health”.  Więcej artykułów na ten i podobne tematy znajdziesz na stronie biotronika.pl

Parametry urządzenia:

 • Częstotliwość wyjściowa: 0,01 – 60 Hz; Wersja oprogramowania mini-freePEMF 2018-10-28 i nowsza wspiera: 61Hz – 16kHz***
 • Komunikacja z PC: miniUSB;
 • Pamięć nieulotna na terapie użytkownika: 1000 bajtów:
 • Zmiana polaryzacji: tak - realizowana przekaźnikiem kierunku co około 2 minuty. Sterowana programowo;
 • Minimalna rezystancja obciążenia wyjścia: 6 om. Prąd wyjścia: 2 A;
 • Indukcja magnetyczna RMS oraz w impulsie: regulowana doborem cewki;
 • Zasilanie 12 V;
 • Czas pracy bez ładowania przy cewce 50 om: ok. 3 h;
 • Rodzaj sygnału: prostokąt, domyślnie wypełnienie 50/50%, sterowane programowo 1-100%

(***) Częstotliwości powyżej 60Hz należy używać wyłącznie ze specjalną cewką żółtą, pomarańczową z tłumikiem 100om lub matą. Są wykorzystywane w biorezonansie i informoterapii. Powyżej 60Hz są wspierane tylko częstotliwości zaznaczono w tym dokumencie na zielono.

Sygnał prostokątny

Vcc= 9-12 [V]

Urządzenie posiada:

 1. Przycisk monostabilny;
 2. Gniazdo mini USB do komunikacji z komputerem PC;
 3. Kontrolkę LED zieloną;
 4. Kontrolkę LED czerwoną;
 5. Gniazdo cewki/maty, ładowarki i urządzenia biofeedback.

Oznaczenie wersji oprogramowania składa się z daty i wersji, które oznaczają:

4.2 -  wersja sprzętowa - dostosowane wyłącznie do urządzeń serii NANO wersja 4, modyfikacja sprzętowa 2

2016-11-12 - data wydania oprogramowania

Nowe wersje oprogramowania są do pobrania ze strony biotronika.pl. Sposób aktualizacji opisany jest w instrukcji.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przeciwwskazania do magnetoterapii i magnetostymulacji 

Opracowano na podstawie podręcznika Fizykoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2006,  prof. dr hab. med. Tadeusz Mika oraz dr med, prof. nadzw. Wojciech Kasprzak, ISBN 9788320046632.

 1. Choroba nowotworowa
 2. Ciąża
 3. Implanty elektroniczne. Np. rozruszniki serca, aparaty słuchowe oraz protezy sterowane elektronicznie.
 4. Gruźlica płuc
 5. Krwawienie z przewodu pokarmowego
 6. Ostra niewydolność wieńcowa
 7. Ciężka infekcja pochodzenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybiczego
 8. Implanty stalowe u zwierząt. U ludzi się nie stosuje implantów stalowych. Nie należy stosować pulsującego pola EM w przypadku leczenia pooperacyjnego związanego z wszczepieniem implantów stalowych (materiałów ferromagnetycznych). Zastosowanie magnetoterapii jest możliwe po konsultacji z lekarzem, nie wcześniej jednak niż 1,5 miesiąca od zabiegu.

Ponadto  należy unikać umieszczania następujących przedmiotów w odległości mniejszej niż 1 metr od cewki lub maty:

 1. Urządzeń elektronicznych, w tym telefonów i komputerów;
 2. Zegarków, w tym również elektronicznych;
 3. Kompasów;
 4. Kart płatniczych;
 5. Dokumentów z danymi telemetrycznymi np. paszportów;
 6. Kart dostępu zawierających tagi RFID itp.;
 7. Urządzeń  i przedmiotów nieodpornych na pole magnetyczne i elektromagnetyczne;
 8. Magnesów neodymowych;

Przed zastosowaniem urządzenia free-PEMF w terapii pulsującym polem elektromagnetycznym należy to skonsultować z lekarzem.

 Urządzenie free-PEMF nie jest urządzeniem medycznym. Pamiętaj, że używasz urządzenie free-PEMF wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor nie ponosi odpowiedzialności materialnej oraz prawnej za wpływ urządzenia free-PEMF na jego użytkowników, osoby trzecie, zwierzęta, utracone przychody oraz starty finansowe.

 Autor zaprojektował i opisał wykorzystanie urządzenia bazując na swoim doświadczeniu jako ciekawy projekt badawczy. Urządzenie free-PEMF nie przeszło odpowiednich badań klinicznych na ludziach lub zwierzętach więc nie można w sposób naukowy potwierdzić jego skutecznego działania.

Zwróć uwagę, że częstotliwości 15Hz i 20 Hz powodują u zwierząt niepokój oraz stres. Nie należy ich stosować. Wchodzą w skład terapii nr 1.

Uruchomienie urządzenia

 Przed rozpoczęciem terapii należy podłączyć cewkę wykonawczą lub matę do gniazda 5. Nie ma konieczności dokręcania nakrętki blokującej wtyczki, jednak należy się upewnić, że wtyczka jest całkowicie osadzona w gnieździe poprzez jej mocne dociśnięcie.

Włączenie urządzenia następuje przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 1 przez okres co najmniej 2 sekund do usłyszenia krótkiego sygnału buzera „pik”. Przycisk należy zwolnić.

Po zwolnieniu przycisku zielona kontrolka powinna świecić w sposób ciągły. Od zwolnienia przycisku użytkownik ma 5 sekund na wybranie terapii. Jednokrotne krótkie przyciśnięcie przycisku 1 powoduje zmianę terapii. Rodzaj wybranej terapii jest sygnalizowany liczbą sygnałów buzera.

Numer terapii

Liczba sygnałów

Nazwa i zastosowanie programu

Czas trwania

1

1s

Standardowa terapia regeneracyjna lub terapia utworzona przez użytkownika.


 Standardowa terapia składa się z następujących faz:

 • pulsujące pole elektromagnetyczne naturalnie występujące na Ziemi,
 • 15Hz, 20Hz – układ krwionośny,
 • 10Hz - wiązadła i stawy,
 • 7Hz – kości,
 • 2Hz układ nerwowy.

 


Tworzenie własnych terapii opisane jest w dziale BIOzap lub gotowe w zakładce Terapie.

14 min.

2

2s

Regeneracja

Stosować rano. Składa się dwuminutowych cykli naturalnie występujących częstotliwości na naszej planecie. Jonosfery nazywanej rezonansem Schumanna 7,83Hz oraz częstotliwości geomagnetycznej pola Ziemi: 11,79Hz

8 min.

3a*

3s

Terapia antystresowa i medytacyjna.

Stosować wieczorem.

Zestaw częstotliwości Alpha ( w tym częstotliwości Ziemi) , Theta (w tym Schumanna) i Delta

16 min.

3b*

3s

Terapia antystresowa i medytacyjna autopilot.

Stosować wieczorem.

Wykorzystuje pulsometr do sterowania terapią jako urządzeniem biofeedback. Na podstawie pulsu** jest oceniany stan umysłu użytkownika i następuje przejście do następnych etapów terapii. Terapia składa się z częstotliwości Alpha, Theta i Delta.

od

16 min.

do

1 h

4 1s3s

Wersja oprogramowania 2018-04-07 i nowsza ma standardowo zabudowany czwarty program aktywacji szyszynki.

Link do opisu terapii

14 min

(*) Urządzenie automatycznie rozpoznaje podłączony pulsometr i przełącza się z terapii 3a na 3b.

(**) Wymagana jest wcześniejsza kalibracja do parametrów pulsu użytkownika. Urządzenie free-PEMF zapamiętuje ustawienia tylko dla jednego użytkownika.

Instrukcja obrazkowa

Po uruchomieniu się terapii jej zmiana nie jest możliwa. Uruchomienie się terapii jest sygnalizowane miganiem zielonej kontrolki w rytm częstotliwości operacyjnej dostarczanej do cewki/maty.

Terapie zostały tak zaprojektowane, aby co około 2 minuty zamieniać kierunek pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez cewkę/matę.

Przerywanie pracy urządzenia.

 Po włączeniu urządzenia można je wyłączyć przez przytrzymanie przycisku przez co najmniej 1,5 sekundy. Podczas zwolnienia przycisku nastąpi wyłączenie urządzenia.

Wyłączenie urządzenie nie jest możliwe podczas ładowania baterii urządzenia;

Zatrzymywanie terapii

 Podczas pracy jest możliwe chwilowe zatrzymanie terapii. Należy krótko nacisnąć przycisk 1. Zostanie to zasygnalizowane krótkim sygnałem buzera i ciągłym świeceniem zielonej kontrolki. Ponowne naciśnięcie przycisku uruchomi dalszą część terapii.

Maksymalny czas zatrzymania wynosi 10 minut. Po jego przekroczeniu urządzenie samoczynnie się wyłączy.

Koniec programu

 Po zakończeniu terapii urządzenie samoczynnie się wyłączy. Będzie to sygnalizowane zgaśnięciem zielonej kontrolki oraz krótkim sygnałem buzera.

Jeśli urządzenie po zakończeniu pracy pozostanie podłączone do komputera PC to zielona kontrolka będzie w dalszym ciągu świeciła, a urządzenie pozostanie w trybie sterowania przez PC. Całkowite wyłączenie urządzenia jest możliwe po: przytrzymaniu przycisku przez 1,5 sekundy lub wydaniu polecenia off z konsoli portu szeregowego. W przypadku braku komunikacji z PC po około 10 minutach urządzenie samoczynnie się wyłączy.. Należy pamiętać, że moduł Arduino w dalszym ciągu będzie zasilany do chwili wyłączenia komputera PC lub odłączeniu kabla USB.

Awaryjne przerwanie pracy urządzenia.

 Jeśli w trakcie terapii poziom naładowania akumulatora spadnie do minimalnej wartości urządzenie samodzielnie się wyłączy sygnalizując to miganiem czerwonej kontrolki i kilkukrotnym sygnałem buzera. W takim wypadku należy naładować akumulator.

Ładowanie akumulatora.

 Urządzenie jest wyposażone w ołowiany akumulator żelowy o napięciu 12V 1,3Ah. W przypadku całkowitego rozładowania akumulatora, czas ładowania typową ładowarką wtyczkową do akumulatorów żelowych wynosi od 1,5 do 2 godzin.

Przed podłączeniem do ładowarki należy w pierwszej kolejności odłączyć wszystkie urządzenia tj. cewkę lub matę (gniazdo 5), pulsometr (gniazdo 5), komputer PC (gniazdo 2). Po podłączeniu ładowarki do gniazda 5 zaświeci się kontrolka czerwona. Urządzenie posiada własną kontrolę naładowania baterii. Mierzy napięcie na jej zaciskach co kilkanaście minut. Stan naładowana baterii jest sygnalizowany zaświeceniem zielonej kontrolki. Czerwona w dalszym ciągu będzie świecić, gdyż  ładowarka dostarcza prąd do baterii. Pozostawanie urządzenia podłączanego do właściwej ładowarki po naładowaniu baterii jest dopuszczalne i nie powoduje jej uszkodzenia.

Współpraca z PC

 Komputer PC może sterować urządzeniem jako elementem wykonawczym lub posłużyć do stworzenia i załadowania własnego skryptu terapii, który zostanie zapamiętana w nieulotnej pamięci. W tym celu należy free-PEMF podłączyć do portu USB komputera za pomocą standardowego kabla miniUSB-USB. Urządzenie automatycznie wykrywa przyłączony komputer i przełącza się w tryb pracy z PC. W tej konfiguracji oprogramowanie komputera ma dostęp do odczytu danych z pulsometru, stanu naładowania baterii, sterownika przekaźnika kierunku oraz sterownika cewki. Użytkownik poprzez polecenia dla interpretera BIOzap może tworzyć własne terapie, publikować je i pobierać ze strony biotronika.pl. Więcej informacji znajdziesz w dziale BIOzap.

Obsługa urządzenia biofeedback – pulsometr.

 Wtyczka pulsometru WP jest podłączana do gniazda 5 urządzenia free-PEMF, a cewka lub mata do gniazda GP na przewodzie pulsometru. Pulsometr należy nałożyć na palec wskazujący ręki po której znajduje się urządzenie tj. wychodzi przewód z cewki lub maty.

Po uruchomieniu terapii 3 (patrz instrukcja wyżej) oprócz migającej zielonej kontrolki w rytm częstotliwości cewki/maty powinna również migać czerwona kontrolka urządzenia w rytm pulsu użytkownika. W takim przypadku urządzenie automatycznie się przełączy z terapii 3a do 3b.

Zdjęcie pulsometru z palca podczas działania przełączy terapię z 3b do 3a.

Pulsometr jest zasilany z urządzenia free-PEMF.

Kalibracja urządzenia do indywidualnych parametrów pulsu użytkownika została opisana w instrukcji do urządzenia biofeedback - pulsometr.

Dobór mocy cewek

 Indukcja magnetyczna wytwarzana przez urządzenie jest regulowana przez zastosowanie odpowiedniej cewki lub zestawu cewek w postaci maty. Cewki można łączyć szeregowo lub równolegle pamiętając, że minimalna rezystancja całkowita nie może być mniejsza niż 6 om. 

Każdą cewkę płaską można opisać przez następujące parametry:

 • rezystancję – można zmierzyć multimetrem,
 • przekrój drutu miedzianego który posłużył do nawinięcia – zmierzyć suwmiarką,
 • średnicę czyli promień cewki – do zmierzenia linijką,
 • liczbą zwojów – do policzenia z wykorzystaniem lupy i wykałaczki.

 

Podstawowe cewki
Oznaczenie Rezystancja [om] Liczba zwojów   Promień cewki [cm] Średnica drutu [mm] Indukcja w impulsie [uT] Indukcja RMS [uT] Moc RMS [W]
Zielona 50 44 12 0,12 55,3 27,7 1,45
Czerwona 12 79 10 0,3 493 246 6
Żółta 6 13 8 0,15 193 96 12
Pomarańczowa 9,4 102/204 10 / 5 0,4 877 / 3500 438/1750 7,6
Niebieska 8,6 240 5 0,45 4400 2200 8,4

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji do wykonania cewek oraz maty.

Powszechnie stosowane urządzenia medyczne dostarczają indukcji na poziomie 45mT czyli 450Gs. Należy dodać, że działają w znacznie większym spektrum częstotliwości. Częstotliwości do 30Hz mają największe właściwości penetrujące organizm. Są także najsłabiej pochłanianymi przez tkanki żywe.

Tworzenie własnych skyptów terapii

W miejsce pierwszej terapii użytkownik może utworzyć swój skrypt w języku bioZAP. Można posłużyć się następującym diagramem w zależności od efektu, który jest pożądany.

 Zastosowanie free-PEMF

 

Przykładowe magnetoterapie * (indukcja magnetyczna większa od 100uT)

Należy używać cewek: pomarańczowej podwójnie zawiniętej w pętlę (~3,5mT) lub niebieskiej (~4,4mT)

Schorzenie

Częstotliwość

[Hz]

Czas zabiegu

[min.]

Opis stosowania
Choroba zwyrodenieniowa stawów kręgosłupa 27-50 15-30 Początkowo 1-2x dziennie, potem 2x tygodniowo
Choroba zwyrodnieniowa dużych stawów 10-20, 27-50 15-30 Początkowo codziennie, przez 2 tygodnie, następnie 2-3x tygodniowo
Reumatoidalne zapalenie stawów 4-9 10-20 Początkowo codziennie, przez 2 tygodnie, następnie 2-3x tygodniowo
Złamanie kości - choroba Sudecka 22-29 30-60 Pierwsze 10 zabiegów codziennie, następnie 2-3x tygodniowo
Urazy sportowe wiązadeł mięśni, ścięgien i stawów 4-15, 25-50 15-30 Pierwsze zabiegi codziennie, potem 2-3x tygodniowo
Trudno gojące się rany i oparzenia 25-50 20-60 Pierwsze zabiegi codziennie, potem 2-3x tygodniowo
Nerwoból nerwu kulszowego 5-9, 27-50 10-20 Pierwsze zabiegów codziennie, następnie 2-3x tygodniowo
Zaburzenie krążenia obwodowego 12-15 15 3 x tygodniowo, wieczorem

(*) Opracowano na podstawie Fizykoterapia, wyd. PZWL, Tadeusz Mika i Wojciech Kasprzak, ISBN 978-83-200-4663-2 oraz portalu biomag.pl

 

Protokół terapii

 Przed rozpoczęciem terapii usunąć z ciała wszystkie elementy metalowe. Cewkę  o indukcji magnetycznej do 100 [uT]  można przykładając do ciała w dowolnym miejscu. Powinna ona w miarę dokładnie przylegać. Dla cewek o wyższym poziomie indukcji magnetycznej nie należy jej przykładać bezpośrednio do głowy. W przypadku górnej części ciała należy cewkę przykładać do karku na wysokości takiej, że górna część cewki nie znajduje się powyżej linii łączącej kanały słuchowe uszu. To miejsce ułożenia cewki jest zalecane dla terapii trzeciej. W przypadku maty należy się na niej położyć zwracając uwagę na jej odpowiednie ułożenie (miejsce głowy i nóg).

Terapia łagodząca skutki stresu i przeciwdziałaniu bezsenności

Przyspieszanie regeneracji stawu, przyspieszanie gojenia kontuzji ścięgna

Codzienna poranna profilaktyka

Janusz

 

Terapia 1

 

mata

Cewka obudowana pianką
umieszczona na karku
R=12om, r=10cm, n=79

Terapia nr 3

Cewka R=9,4om, r=10cm, n=102 podwójnie założona na stopę

Terapia nr 1

Wnętrze maty z 6 cewkami r=8cm o rezystancji

łącznej R=50om

Terapia nr 2

 

Zobacz film jak używać free-PEMF na antenie NTV:

Zobacz o magnetostymulacji, rezonansie Schumanna i rytmie Ziemi

 

Plik